การติดตั้ง Maven บน Ubuntu,Mint

ติดตั้งด้วย command line

1. ค้นหา Maven package

$ apt-cache search maven

2. ติดตั้ง

$ sudo apt-get install maven

3. ตรวจสอบว่าติดตั้งสำเร็จหรือไม่

$ mvn -version