JavaScript : รับค่าจาก url หลัง #

ใน javascript  มี  method ที่ใช้ดึงค่า hash(#) ออกมาคือ window.location.hash

ตัวอย่างการดึงค่า

Selection_030

โค้ด

hash = window.location.hash

ผลที่ ได้ hash = #report   แต่ถ้าต้องการตัด # ที่อยู่ข้างหน้าออกให้ใช้ substr()  ดูตัวอย่างด้านล่าง

hash = window.location.hash.substr(1);

จะได้ hash = report  ที่นี้ก็นำไปใช้ได้ตามสะดวกเลยครับ

ในกรณีที่มีการส่งหลายค่าเช่น

Selection_031

ต้องการดึง 1 ออกมาให้ใช้ method  split();

hash = window.location.hash;
var res = hash.split("#");
var h res[2];

ผลที่ได้คือ h =1