ติดตั้ง SonarLint for Spring STS

ไปที่ Marketplace

ไปที่เมนู Help -> Eclipse Marketplace

ค้นหา Extension SonarLint

พิ่มพ์ SonarLint ที่ช่องค้นหา แล้วกดค้นหา

ติดตั้ง

กด Install

รอการติดตั้ง

ยอมรับ License

เลือก I accept… แล้วกด Finish

ตัวอย่างการแจ้งเตือนของ SonarLint