การติดตั้ง Google Chrome 35 บน Ubuntu, Linux Mint, Pinguy OS, Elementary OS และ Debian systems

การติดตั้ง google chrome บนระบบปฏิบัติการ linux แบบใช้คำสั่ง command line  ให้เขียนคำสั่งตามโค้ดด้านล่างนี้เลยครับ

สามารถใช้ได้ทั้งระบบ 32 bit และ 64 bit

$ sudo sh -c ‘echo “deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main” >> /etc/apt/sources.list.d/google.list’
$ wget -q -O – https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add –
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install google-chrome-stable