แก้ไขปัญหา System Recovery หลังลง windows บน HP Pavilion

ปัญหา การลง windows บน ssd ที่ซื้อมาใส่เพิ่มลองมาหลายวิธี ทั้งการ clone การลงใหม่ ก็ไม่สำเร็จ ติดปัญหา System Recovery ตลอด 
จนพบว่ามี 2 วิธีที่สำเร็จคือ 

  1. ปิดการเชื่อมเต่อ HDD ที่ Bios
  2. ถอด HDD ตัวเก่าออกก่อน

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

  1. ปิดการเชื่อมต่อหรือดึง HDD ตัวเก่าออก
  2. ลง windows ที่ SSD
  3. ตั้งค่า bootorder ให้ SSD ให้ boot ขึ้นก่อน

รูปภาพตัวอย่าง

การปิดการเชื่อมต่อกับ HDD

ตั้งค่า boot order ให้ SSD Boot ก่อน