Export SQL Script ด้วย SQL Server Management Studio

การ Export sql script เพื่อนำไปใช้กับเครื่องอื่น
 

Export ทั้ง โครงสร้างและข้อมูล

เลือกวัตถุที่ต้องการส่งออก

กำหนด option

กำหนดข้อมูลสำหรับการส่งออก

กำหนดข้อมูลสำหรับการ export

ส่งออกสำเร็จ

ไฟล์ที่ส่งออก