การเปิดใช้งาน Debug บน XAMPP

แก้ไขไฟล์ C:\xampp\php\php.ini
เพิ่มข้อความ ตามด้านล่าง

;[XDebug]
zend_extension="C:/xampp\php\ext\php_xdebug.dll"
xdebug.remote_enable=true
xdebug.remote_host=127.0.0.1
xdebug.remote_port=9000
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.profiler_enable=1
xdebug.profiler_output_dir=C:\Windows\Temp
xdebug.remote_autostart = 1

กรณียังไม่มี php_xdebug.dll สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่  https://xdebug.org/download.php