เปลี่ยน DocumentRoot บน Wampserver

Wampserver สามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่เก็บ source code สำหรับรันไฟล์ได้ โดยทำการเปลี่ยน config ตามตัวอย่างข้างล่าง

ตัวอย่าง Wampserver 3.1.3

แก้ไขไฟล์ httpd-vhosts.conf

Path C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.33\conf\extra\httpd-vhosts.conf

เดิม

<VirtualHost *:81>
  ServerName localhost
  ServerAlias localhost
  DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www"
  <Directory "${INSTALL_DIR}/www/">
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require local
  </Directory>
</VirtualHost>

แก้เป็น

<VirtualHost *:81>
  ServerName localhost
  ServerAlias localhost
  DocumentRoot "C:/www"
  <Directory "C:/www/">
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require local
  </Directory>
</VirtualHost>