การเปลี่ยน Username บน Trello

เข้าไปที่ Profile and Visibility

เปลี่ยนชื่อที่ช่อง Username

เสร็จแล้วกด Save