การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้บน Windows10

การเปลี่ยนประเภทของผู้ใช้ เพื่อเป็นการเพิ่มหรือลดสิทธิ์การเข้าใช้งานของเครื่องระบบ Windows ตัวอย่างข้างล่างเป็นการเปลียนจากผู้ใช้ ธรรมดาเป็น Admin จะทำให้สามารถบริการจัดการคอมพิวเตอร์ได้เต็มที่

เปิด Control Panel

คลิก User Accounts

คลิก Manage another account

เลือก Change account type

เลือก Account type

กด OK

เปลี่ยนสำเร็จ