ปรับขนาด Taskbar Windows 10 ให้เล็กลง

เปิด Taskbar settings

คลิกขวาตรงแถบ Taskbar แล้วเลือก Taskbar Settings

เลือกแบบเล็ก

คลิก Use small taskbar buttons

ขนาดเล็กลงแล้ว