Basic Linux Commands สำหรับตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

บทความนี้ผมจะเขียนถึงการใช้งานคำสั่งลินุกซ์ (Linux Commands) อย่างง่ายๆ หรือขั้นพื้นฐาน ที่มีประโยชน์และสามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ โดยเป็นคำสั่งที่ทดสอบกับ Linux ตระกูล Redhat, CentOS และ Fedora พวกๆนี้นะครับ แต่จริงๆแล้วคำสั่งเหล่านี้เป็นคำสั่งพื้นฐานจริงๆผมว่าใช้ได้กับ linux ทั้งหมดมั้งครับ

 

1. คำสั่งสำหรับตรวจสอบ Linux เวอร์ชั่น

#cat /proc/version

2. คำสั่งสำหรับตวจสอบ Linux Distribution

#cat /etc/issue

3. คำสั่งตรวจสอบ CPU แสดงทั้ง Model และ Speed

#cat /proc/cpuinfo

4. คำสั่งตรวจสอบ Memory หรือ RAM จากตัวอย่าง -m หมายถึง Mb ถ้าเปลี่ยน m เป็น g จะแสดงเป็น Gb , -t คือแสดง Total ด้วย

#free -mto

5. คำสั่งเกี่ยวกับ Directory

#cd / คือ ไปที่ directory top สุด
#cd – คือ ย้อนกลับไปที่ Directory ก่อนหน้า เช่น ตอนแรกอยู่ที่ /etc/init.d/ แล้วไปที่ Directory /var/log/ ถ้าใช้ cd – จะมาอยู่ที่ /etc/init.d/
#cd.. คือ ย้อนกลับไป Directory บนหนึ่งลำดับ เช่น จาก /var/www/html ถ้าใช้ cd.. จะมาอยู่ที่ /var/www/
#pwd คือ แสดงตำแหน่ง Directory ที่เราอยู่

6. คำสั่งดูย้อนหลังว่าใช้คำสั่งนั้นๆไป เท่าไหร่ เท่าไหร่

#history | grep <some command name> เช่น history | grep cd

7. คำสั่งสำหรับดู size ของ Directory

#du -sh /var/www/html/ คือ แสดง size ภายใน Directory /var/www/html/

8. ปกติเราจะใช้ man เพื่อดูว่าคำสั่งนั้นใช้ทำอะไรได้บ้าง แต่คำสั่งนี้จะดูว่า อะไรบ้างใช้คำสั่งใดได้ งงมั้ยครับ ตัวอย่างเช่น ผมอยากรู้คำสั่งที่เกี่ยวกับ directory ผมก็ใช้คำสั่งนี้ครับ

#apropos <search phrase> เช่น #apropos directory

9. คำสั่งเปรียบเทียบไฟล์สองไฟล์ ที่มีการแก้ไขค่าไป อาจจะเป็นกรณีแก้ไฟล์คอนฟิกใหม่ เทียบกับคอนฟิกเดิม

#diff config.php config.php.old คือ จะเป็นการเทียบบรรทัดต่อบรรทัดเลยครับ

10. เปรียบเทียบ 2 directory

#diff –urp /old-directory /new-directory

11. หาไฟล์ที่ขนาดมากกว่า 10 M

#find . -size +10M -exec du -h {} ;

12. ค้นหาข้อความในไฟล์ จากตัวอย่าง ข้อความ “matt mullenweg” ในไฟล์ที่เป็น .php

#find . -name “*.php” -exec grep -i -H “matt mullenweg” {} ;

13. โชว์ Process ที่ใช้ CPU สูง แล้วก็ kill มันด้วยคำสั่ง kill -xxx (xxx คือ id)

#ps aux | sort -nrk 3 | head

14. คำสั่งดู load cpu และอื่นๆ

#top

15. คำสั่งเกี่ยวกับ Network เช่น

#ifconfig -a คือ แสดง Network Interface เช่น สถานะ ไอพี เป็นต้น
#dhclient eth1 คือ คำสั่งร้องขอไอพีที่ interface eth1 ใหม่
#netstat คือ คำสั่งดูการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเรากับเครื่องอื่น สามารถเพิ่มพารามิเตอร์ตามได้ เช่น -I หรือตามด้วย ? เพื่อดูคู่มือ

 

 

 

ที่มา : ncs.msu.ac.th