การ resize ภาพ ใน Codeginiter

ตัวอย่างโค้ดการ resize ภาพ

$config['image_library'] = 'gd2';
$config['source_image'] = "assets/img/$filename";
$config['create_thumb'] = FALSE;
$config['maintain_ratio'] = FALSE;
$config['width'] = 685;
$config['height'] = 320;
$this->load->library('image_lib', $config);
$this->image_lib->resize();